Missie


Onze missie

Wij zetten ons met name in voor de veelal kwetsbare doelgroep.
Onze missie is:


‘Het huisvesten van de sociale doelgroepen binnen Parkstad – en met name de ouderen en bijzondere doelgroepen – in een leefbare en inspirerende omgeving.’


Wij verhuren woningen die voor het merendeel in de sociale huursector vallen. Dat zijn woningen waarvoor het mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen en dus voor veel mensen betaalbaar zijn. In de toekomst willen we ons ook blijven inzetten voor betaalbare woningen en optimale prijs-kwaliteitverhoudingen. 


Leefbare en inspirerende omgevingen

Wij geloven dat een goede buurt begint bij ons toewijzingsbeleid. Daarom letten we goed op bij het toewijzen van een woning. Een mix van verschillende doelgroepen en samenlevingsvormen beperkt de sociale problemen in een wijk . Bovendien overleggen we vaak met bijvoorbeeld de gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, buurtstichtingen, wijkagenten en andere woningcorporaties, om onze buurten zo goed mogelijk te maken en te houden.


Overleg met huurders

Uiteindelijk zijn het onze huurders die in onze woningen en buurten wonen. Wij overleggen daarom regelmatig met ons huurdersoverlegorgaan. Dat is een klankbordgroep met huurders uit al onze wijken. Zij zorgen voor feedback richting ons, maar iedere huurder kan natuurlijk bij ons terecht voor vragen of opmerkingen. Telefonisch, via mail of persoonlijk.  Zie ook onze contactpagina.


Lage kosten en duurzame investeringen

Voor onze investeringen in nieuwbouw letten we ook op de duurzaamheid. We kijken vooruit of er in de toekomst wel behoefte aan de woningen is. Met de vergrijzing in de regio houden we bijvoorbeeld rekening door in woningen te investeren die levensloopbestendig zijn en geschikt voor zowel senioren als gezinnen. 


Bijzondere projecten voor bijzondere mensen

De Voorzorg zet zich in voor bijzondere doelgroepen en bijzondere mensen. Wij zien het als onze taak om iedereen van een betaalbare en kwalitatief goede woning te voorzien, want iedereen heeft het recht om aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Dat begint bij een goede woning!

Wij hebben daarom projecten voor bijzondere doelgroepen, zoals:

  • Senioren
  • Starters
  • Studenten
  • Lichamelijk en/of verstandelijk beperkten
  • Dak- en thuislozen
  • Drank- en drugsverslaafden
  • Psychiatrische patiënten